حەسەن ماوەرانی

لحظەی تاریخی وارد کردن ضربە بر  جمهوری جهل و جنایت اسلامی در ایران فرارسیدە است. جنایات این رژیم کە بە غدە سرطانی در کرە زمین تبدیل شدەاست، با استفادەی تروریستی از موشکهای بالستیک بر علیە مقر احزاب دمکرات کردستان


Continue reading

اعتصاب سراسری کردستان با موفقیت چشمگیرش کە ثمرەی همکاری همەجانبەی احزاب سیاسی و فعالین مدنی و پشتیبانی وسیع کردهای خارج کشور بود، درسی است بە اپۆزیسیون احزاب سراسری و جنبشهای رهائیبخش ملی در ایران.

Continue reading

در سال ١٩٧٩خمینی با تبلیغات مهندسی شدە توسط رسانەهای فارسی زبان کشورهای غربی، بویژە بی بی سی، با وەعدەهای آزادی و دموکراسی و ایجاد رفاە اجتماعی با تکیە بر جنبەهای عوامفریبانەی شریعتمداران تشیع صفوی، سوار بر موج انقلاب شد

hassan-mawerani-0 Continue reading

فارسی